Contribuții

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 434/23 martie 2019

privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A se poate descarca aici

Hotararea 857/14.12.2013

privind majorarea contributiei CAA se poate descarca aici (format PDF)

HOTARAREA NR. 722
20 martie 2010

          In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor  (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
– avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
          Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta

HOTARARE:

          Art. 1  Incepand cu data de 01 aprilie 2010 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

         Art. 2   Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:

– 80 lei RON pentru avocatii stagiari
– 230 lei RON pentru avocatii definitivi.

          Art. 3  Cota maxima de contributie obligatorie este 1.150 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

          Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 aprilie 2010.

          Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.

          Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
          Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.

P  R  E  S  E  D  I  N  T  E  ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTARAREA NR. 420
27 septembrie 2008

In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
– avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezentaHOTARARE:
Art. 1  Incepand cu data de 01 ianuarie 2009 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

Art. 2  Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:
– 80 lei RON pentru avocatii stagiari
– 180 lei RON pentru avocatii definitivi.
Art. 3  Cota maxima de contributie obligatorie este 1.000 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 ianuarie 2009
Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.
Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.

P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTARAREA NR. 421
27 septembrie 2008

In conformitate cu dispozitiilor art. 61 alin. (2) si ale art. 63 lit. q) si r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege);
– avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
– in aplicarea hotararilor Congresului avocatilor din iunie 2008,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezentaHOTARARE:

Art. 1  Incepand cu data de 01 octombrie 2008 fiecare avocat in activitate este obligat sa depuna la Filiala C.A.A. din care face parte declaratia prevazuta in anexa la prezenta Hotarare.
Art. 2  Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor, consiliile filialelor C.A.A., decanii barourilor vor lua masuri pentru inregistrarea tuturor declaratiilor prevazute la art. 1, astfel incat pana la 10 decembrie 2008 fiecare barou si fiecare filiala C.A.A. sa intocmeasca situatia centralizatoare a tuturor declaratiilor inregistrate de avocati la sistemul C.A.A.
Lucrarile de inregistrare a declaratiilor vor fi avute in vedere la inscrierea in tabloul avocatilor – 2009.
Art. 3 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.

P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Anexa la Hotararea nr. 421 din 27 septembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R.

DECLARATIE

Subsemnatul _________________________________________________ CNP _________________, avocat in Baroul _______________________, din data______________, membru al filialei CAA _______________________ din data _______________, posesor al legitimatiei nr. ______________, titular (membru) al Cabinetului individual (Societatii civile profesionale) _________________________________________________, avand sediul profesional in ____________________________________________________________________ domiciliat in ____________________________________________________________ cunoscand obligatiile ce imi revin conform dispozitiilor art. 32 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, dispozitiile art. 308 din Statutul Profesiei de avocat si dispozitiile art. 23, 24, 25, 28 si 29 din Statutul CAA declar urmatoarele:

1. Cunosc obligatia ce-mi revin de a contribui la constituirea fondului sistemului de asigurari al avocatilor.

2.
2.1 In cazul in care sunt achitate cotele la zi:
– Sunt la zi cu plata contributiei la sistemul de asigurari sociale al avocatilor si sumele achitate pana in prezent reprezinta 10% din veniturile brute realizate de subsemnatul.
In cazul in care se plateste cota minima sau maxima:
– Sunt la zi cu plata contributiei la sistemul de asigurari sociale al avocatilor si pana in prezent am achitat contributia minima / maxima, in functie de veniturile realizate.

2.2 In cazul in care nu sunt achitate cotele la zi:
Intrucat nu sunt la zi cu achitarea cotelor de contributie la sistemul de asigurari sociale al avocatilor ma oblig ca in termen de 30 de zile de la semnarea prezentei declaratii sa achit contravaloarea sumei restante astfel cum va rezulta din verificarea efectuata de reprezentantul filialei CAA sau al sistemului CAA.

3. Sunt de acord ca in cazul in care nu-mi voi respecta obligatia de a contribui la sistemul de asigurari sociale al avocatilor in conformitate cu prevederile art. 308 din Statutul profesiei de avocat si art. 23 din Statutul CAA sa fiu suspendat din profesie fara nici o alta somatie sau punere in intarziere si exonerez organele de conducere ale profesiei de orice procedura prealabila suspendarii.

Data,Declarant,

CONSILIUL UNIUNII

HOTARAREA NR. 298
15 decembrie 2007

In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
– avand in vedere ca din 01 ianuarie 2004 contributia individuala la sistemul C.A.A. nu s-a mai fost reactualizat, iar in perioada 1 ianuarie 2004 – 15 decembrie 2007 cheltuielile sistemului C.A.A. au crescut semnificativ;
– avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1  Incepand cu data de 01 ianuarie 2008 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

Art. 2  Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:
– 80 lei RON pentru avocatii stagiari
– 150 lei RON pentru avocatii definitivi.

Art. 3  Cota maxima de contributie obligatorie este 850 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 ianuarie 2008

Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.

Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.

P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA