Organizarea filialei

Adunarea generală

Adunarea generală a filialei este organul de conducere a acesteia, alături de consiliul de administrație al filialei și de președintele consiliului de administrație al filialei, fiind compusă din toți membrii filialei.

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:

  1. adoptă proiectul bugetul de venituri și cheltuieli al filialei cu avizul consiliului baroului și dispune comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;
  2. descarcă de gestiune consiliul filialei pe baza raportului comisiei de cenzori a filialei cu avizul prealabil al consiliului baroului;
  3. face propuneri pentru includerea în programul anual al sistemului centralizat al C.A.A. a investițiilor ce pot fi realizate din disponibilitățile bănești, potrivit prevederilor bugetare ale sistemului consolidat al C.A.A.;
  4. alege și revocă membrii consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de Regulament.

Consiliul de administrație al Filialei Bihor a Casei de Asigurări a Avocaților

 PREȘEDINTE:

  Av. Herchi ȘTEFAN

 CONSILIERI:

  Av. Alexandru Mirel

  Av. Bozga Ioan

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:

  1. verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;
  2. verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;

Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi un raport anual care va fi prezentat Adunării generale a filialei.