Examen de definitivat

BAROUL BIHOR
C O N S I L I U L

Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 55

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2014 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

02 octombrie 2014

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare Hotărârea nr. 525 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune de lucru între membrii Comisiei Permanente a UNBR şi membrii Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. din data de 06-07 septembrie 2014, consemnate în minuta încheiată cu această ocazie,

        Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1)Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 24 noiembrie 2014 şi este organizat de I.N.P.P.A. central şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. –  Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 14 noiembrie 2014.

Art. 4. –Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele:  Organizarea şi exercitarea profesiei de avocatDrept civilDrept procesual civilDrept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocatDrept civilDrept procesual civilDrept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaţilor la probele orale se va face începând cu data de 24 noiembrie 2014, la toate disciplinele urmate în cadrul activităţilor tutoriale.

Art. 6. – Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale sunt publicat pe pagina web a I.N.P.P.A. www.inppa.ro. Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze în scris cerinţele impuse pentru lucrările profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele şi vor depune în scris la sediul I.N.P.P.A./ Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. până la 6 noiembrie 2014 caietele de lucrări profesionale. Fiecare lucrare profesională depusă va fi vizată de către avocatul îndrumător al stagiarului cursant, candidat la examen. În termen de cel mult 5 zile secretariatul I.N.P.P.A. /Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. va întocmi lista cursanţilor care au dreptul să se prezinte la colocviu.

Art. 7. – Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 9 decembrie 2014. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util locul desfăşurării probei scrise.

Art. 9.  – Prezenta hotărâre va fi afişată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro – va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi UNBR.

        Dispoziţiile prezentei Hotărâri se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

BAROUL BIHOR

Nr. înregistrare ……….. data ………………        

CERERE

de înscriere pentru susţinerea examenului  de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv – Sesiunea  NOIEMBRIE 2014

1.      Subsemnatul/a……….………………………………………….………………………………,

fiul/fiica lui……………………………..…..…şi al………………………….……………., domiciliat în

………………………………………………………………………………………………………………

cod numeric personal……….. …………………..……,legitimat prin CI/BI,………………..……..eliberat

de……………..……….telefon/fax: ……………………..………………, e-mail: ………………………….

solicit înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea  NOIEMBRIE 2014.

           2. Menţionez că sunt avocat stagiar înscris în Baroul Bihor în baza Deciziei  nr. ……… din data …………….… şi am efectuat stagiul în baza Contractului de formare profesională iniţială încheiat cu (forma de exercitare a profesiei) ……………………………………………………………..…………… cu sediul profesional în…………………………………………………………………………………………………….

fiind îndrumat efectiv de dl./d-na avocat……………………………………………………………………….

3. Declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate şi de incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 51/1995.

Data …………..                                                                      Semnătura……………………