Convocare sedinta Consiliu 20 martie 2019

BAROUL BIHOR
D E C A N U L

C O N V O C A R E
a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din
20 MARTIE  2019  ( MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

    1. Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale ordinare.
    2. Adoptarea  raportului de activitate a Decanului şi a Consiliului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului Baroului pentru anul 2018, care urmează a fi prezentat adunării generale ordinare.
    3. Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.
    4. Cereri  şi sesizări.
    5. Diverse.

Decan,
Av. Cristian  Domocoş