Convocare sedinta ordinara 25 februarie 2015

BAROUL BIHOR

D E C A N U L

C O N V O C A R E

a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din

25 februarie  2015  MIERCURI ) , ora  15

            Ordinea de zi :

1.      Verificare caz de nedemnitate profesională, în condiţiile art. 14   din Legea 51/1995 şi art. 26 din Statutul profesiei de avocat.

2.      Analizarea modului de respectare a dispoziţiilor statutare cu privire la publicitatea formelor de exercitare ale profesiei de avocat pe raza Baroului Bihor.

3.      Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, în vederea supunerii spre aprobarea adunării generale ordinare.

4.      Adoptarea  raportului de activitate a Decanului şi a Consiliului Baroului pentru anul 2014, care urmează a fi prezentat adunării generale ordinare.

5.      Analiza situaţiei financiare a Baroului.

6.      Analizarea situaţiei plǎţii taxelor şi contribuţiilor profesionale datorate de cǎtre membrii Baroului.

7.       Cereri  şi sesizări.

8.      Diverse.

     Decan,

Av. Cristian  Domocoş