Extras din hotărârea nr 5 an 2020

  BAROUL BIHOR

C O N S I L I U L

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA nr.5 / 2020

din 04 martie 2020

Consiliul Baroului Bihor, convocat de către Decanul Baroului Bihor, domnul Av. Adrian STANCU, azi data de 04 martie 2020, în prezența unui număr de 9 consilieri ai baroului,

Analizând punctul nr.4 aflat pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost completată și votată de către Consiliul Baroului Bihor la propunerea domnului decan Av. Adrian STANCU, s-a supus dezbaterii:

Cererea de apărare a reputației profesionale a domnului Av.DOSEANU RĂZVAN-VIOREL , membru al Baroului Bihor, înregistrată la secretariatul baroului în data de 17.02.2020 sub nr.97.

În temeiul dispoziţiilor art. 55 și art. 56 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, care reglementează atribuțiile Consiliului,  coroborate cu disp. Art. 73 din Statutul profesiei de avocat,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Apărarea reputației profesionale a domnului Av.Doseanu Răzvan-Viorel și sesizarea Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și formularea unei propuneri corespunzătoare.

Art.2.  Prezenta hotǎrâre va fi afişată pe site-ul Baroului Bihor.

    Decan,

Av. Adrian STANCU

Hotărâre de Consiliu nr.5_05.03.2020 – Doseanu_373.doc new doc 2020-03-05 14.05.15_373.pdf