IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere, conform Regulamentului de examen aprobat prin Hot.04/2011 a Consiliului UNBR, republicată: (actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox)          

– cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)         

– certificat de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată         

– actul de identitate în copie         

– diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă (în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată)         

– dovada de plată  a taxei de înscriere, în original         

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte depunerii dosarului de înscriere          

– certificat privind starea de sănătate a candidatului de la medicul de familie         

– certificat psihiatric de la Spitalul de Psihiatrie din Oradea (Spitalul 6)

            – dovada promovării  examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (în cazul candidaţilor pentru calitatea de avocat definitiv);        

– 2 fotografii tip legitimaţie         

– 2 dosare plic 

Documente anunt
  1. Cerere avocat definitiv_109.doc
  2. Cerere avocat stagiar_109.doc