Convocare adunarea generală extraordinară a Filialei Bihor a CAA

FILIALA BIHOR A CASEI DE

ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

          In temeiul art. 68 art. 6 din Statutul Casei de Asigurǎri a Avocaţilor, Consiliul Filialei Bihor a Casei de Asigurări a Avocaţilor

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  A FILIALEI BIHOR A CAA, pentru data de 12 NOIEMBRIE 2019 (MARŢI), ORA 15, în sala de şedinţe din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1. Alegerea Consiliului Filialei şi a membrilor supleanţi.

2. Alegerea comisiei de cenzori.

3. Diverse.

In situaţia neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generalǎ Extraordinară a Filialei Bihor a CAA se reconvoacǎ pentru data de 19 NOIEMBRIE 2019 (marţi), ORA 15, cu aceeaşi ordine de zi.

La adunarea generalǎ vor participa de drept membrii activi ai Baroului Bihor şi pensionarii Filialei Bihor a CAA.

Preşedinte

Av. Ştefan Herchi