Filiala Bihor a CAA convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ELECTIVA

FILIALA BIHOR A CASEI DE

ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

         In temeiul art. 149 alin.1-5 din Statutul Casei de Asigurǎri a Avocaţilor,

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  A FILIALEI BIHOR A CAA, pentru data de 7 OCTOMBRIE 2015 (MIERCURI), ORA 15, în sala de şedinţe din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1. Alegerea Consiliului Filialei şi a membrilor supleanţi.

2. Alegerea comisiei de cenzori.

3. Diverse.

In situaţia neîntrunirii cvorumului Adunarea Generalǎ Extraordinară a Filialei Bihor a CAA se reconvoacǎ pentru data de 14 OCTOMBRIE 2015 (miercuri), ORA 15, cu aceeaşi ordine de zi.

La adunarea generalǎ vor participa de drept membrii activi ai Baroului Bihor şi pensionarii Filialei Bihor a CAA.

Preşedinte

Av. Ştefan Herchi