IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI BIHOR

BAROUL BIHOR 

   O R A D E A

In baza dispoziţiilor cuprinse în art. 53 al.1  şi ale art. 54 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  republicatǎ şi modificatǎ, văzând că la convocarea din data de 27.02.2014 n-a fost întrunit cvorumul de participare cerut de art. 54 alin 1  din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului Bihor,

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor Baroului Bihor, pentru data de 06 MARTIE 2014 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1.Raportul de activitate al Decanului şi al Consiliului Baroului, pe anul 2013.

2. Raportul comisiei de cenzori.

3. Prezentarea proiectului de buget pentru exerciţiul financiar 2014.

4. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Baroului pentru anul fiscal 2013, pe baza raportului cenzorilor.

5. Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor.

6. Diverse.

*** In situaţia neîntrunirii cvorumului prevǎzut la art. 54 alin.3 din Legea 51/1995, Adunarea Generalǎ se reconvoacǎ pentru data de 12 martie 2014 (MIERCURI), ora 15, cu aceeaşi ordine de zi.

Decan,

Av. Cristian Domocoş

FILIALA BIHOR A CASEI DE

ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

          In temeiul art. 41, 42, 43 şi 44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurǎri a Avocaţilor,

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  A FILIALEI BIHOR A CAA, pentru data de 6 martie 2014 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1. Raportul Consiliului Filialei privind activitatea desfǎşuratǎ în anul 2013.

2. Raportul Comisiei de cenzori.

3. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Filialei pentru anul fiscal 2013, pe baza raportului cenzorilor.

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru exerciţiul financiar 2014.

5. Diverse.

*** In situaţia neîntrunirii cvorumului prevǎzut la art. 43 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurǎri a Avocaţilor, Adunarea Generalǎ a Filialei Bihor a CAA se reconvoacǎ pentru data de 12 martie 2014 (MIERCURI), ora 15, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedinte

Av. Ştefan Herchi