IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI BIHOR

BAROUL BIHOR 

   O R A D E A

In baza dispoziţiilor cuprinse în art. 53 al.1  din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  republicatǎ şi modificatǎ, Consiliul Baroului Bihor

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor Baroului Bihor, pentru data de 27 FEBRUARIE 2014 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1.Raportul de activitate al Decanului şi al Consiliului Baroului, pe anul 2013.

2. Raportul comisiei de cenzori.

3. Prezentarea proiectului de buget pentru exerciţiul financiar 2014.

4. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Baroului pentru anul fiscal 2013, pe baza raportului cenzorilor.

5. Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor.

6. Diverse.

In situaţia neîntrunirii cvorumului prevǎzut la art. 54 alin.1 din Legea 51/1995, Adunarea Generalǎ se reconvoacǎ pentru data de 6 martie 2014 (JOI), ora 15, cu aceeaşi ordine de zi.

Decan,

Av. Cristian Domocoş

FILIALA BIHOR A CASEI DE

ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

          In temeiul art. 41, 42, 43 şi 44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurǎri a Avocaţilor,

C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  A FILIALEI BIHOR A CAA, pentru data de 27 FEBRUARIE 2014 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1. Rapotul Consiliului Filialei privind activitatea desfǎşuratǎ în anul 2013.

2. Raportul Comisiei de cenzori.

3. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Filialei pentru anul fiscal 2013, pe baza raportului cenzorilor.

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru exerciţiul financiar 2014.

5. Diverse.

In situaţia neîntrunirii cvorumului prevǎzut la art. 43 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurǎri a Avocaţilor, Adunarea Generalǎ a Filialei Bihor a CAA se reconvoacǎ pentru data de 6 martie 2014, ora 15, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedinte

Av. Ştefan Herchi