ANUNT

Model formulare

Contract asistenta juridica (versiunea 1)

Contract asistenta juridica (versiunea 2)

Imputernicire avocatiala

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 4
din 31 ianuarie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta extraordinara din 31 ianuarie 2011,
Avind in vedere dispozitiile Hotararii nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R. privind inserierea contractelor de asistenta juridica si a imputernicirilor avocatiale

H O T A R A S T E :

Art. 1. Toate formele de exercitare a profesiei inscrise in Baroul Bihor vor emite si vor utiliza contractele de asistenta juridica si imputernicirile avocatiale , potrivit modelelor care vor fi afisate pe site-ul Baroului. In acest sens, Baroul Bihor va repartiza serii de numere pentru formularele mai sus mentionate.
Art. 2. Pentru obtinerea seriilor, membrii Baroului Bihor sint invitati sa se prezinte personal la sediul Baroului, camera 2 parter (serviciul de asistenta judiciara), incepind cu data de 10 februarie 2011.
Art. 3. Inserierea formularelor poate fi realizata in doua moduri :
– prin listarea acestora de pe birotica aflata in dotarea formei de exerecitare a profesiei;
– prin tiparirea la o imprimerie.
Indiferent de optiunea avocatului, inserierea se va realiza exclusiv cu seriile acordate de Baroul Bihor, sub semnatura, respectind intocmai modelul documentelor afisate pe site.
Art. 4. Optiunea pentru numarul de formulare trebuie sa aiba in vedere seturi de cite minimum 50 de serii numerice.
Art. 5. Nerespectarea prezentei hotariri constituie abatere disciplinara.

Pentru Consiliul Baroului Bihor,
Decan,
Av. Corina Domocos

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTARAREA NR. 725
20 martie 2010

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in sedinta din 20 martie 2010;
– analizand propunerile mai multor barouri privind stabilirea unei proceduri unice la nivel national pentru tiparirea, inserierea si distribuirea imprimatelor „Contract de asistenta juridica” – anexa nr. 1 si „Imputernicire avocatiala” – anexa nr. 2 la Statutul profesiei de avocat,- luand act de imprejurarea ca datorita inexistentei unui model national tiparit, cu elemente de siguranta si datorita neimplicarii unor barouri in activitatea de tiparire, inseriere si distribuire a imprimatelor tipizate prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la Statutul profesiei de avocat s-a creat posibilitatea ca persoane care nu au calitatea de avocat sa depuna imputerniciri avocatiale contrafacute si ca, totodata, nu exista posibilitatea verificarii numarului de contracte de asistenta juridica incheiate si a numarului de imputerniciri avocatiale emise, care sa permita tinerea unei evidente precise, de natura a permite avocatilor sa isi calculeze si sa declare la barou si filiala C.A.A. – cu exactitate – sumele incasate, in vederea calcularii corecte a obligatiilor de plata a acestora, – in conformitate cu dispozitiilor art. 63 lit. a), lit. b) si s) si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare Legea), art. 126 alin. (1), art. 127 alin. (1) – (3), art. 131 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat,

HOTARASTE :

Art. 1. – (1) Formularele tipizate al caror model este prevazut in anexele nr. 1 si nr. 2 la Statutul profesiei de avocat vor fi tiparite de catre barouri, care le vor distribui catre formele de exercitare a profesiei de avocat, la inceputul fiecarui an sau la solicitarea acestora din urma, contra cost, la un pret care sa acopere cheltuielile de tiparire, transport si distribuire.
(2) Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistenta juridica” si „imputernicire avocatiala” va fi tiparit in carnete, care vor contine un numar de 50 de exemplare originale.
(3) Exemplarul original, va fi predat clientului, iar exemplarul doi va fi pastrat in arhiva formei de exercitare a profesiei .
(4) Fiecare exemplar impreuna cu copiile sale va purta o serie comuna tuturor carnetelor emise de baroul respectiv (exemplu: BV – Baroul Brasov, CV – Baroul Covasna) si o serie formata din sase cifre urmata de mentiunea „/2010” (anul emiterii), astfel incat inserierea completa va arata in felul urmator: BV/112233/2010, pentru Baroul Brasov, respectiv DJ/112233/2010 pentru Baroul Dolj, etc.
(5) Tiparirea va contine ca elemente grafice sigla Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, sigla baroului emitent, denumirile „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” si pe cea a baroului emitent.
(6) Formele de exercitare a profesiei pot emite si utiliza, cu acordul prealabil al Baroului de la sediul profesional principal, formularele mentionate la alin. (1) din prezentul articol, in mod individual si pe cheltuiala proprie, prin listarea acestora de pe birotica aflata in dotarea formei de exercitare a profesiei, cu respectarea formei mai sus reglementate, mai putin cea a formei carnetului.
(7) In aplicarea dispozitiilor alin.(5), formele de exercitare a profesiei vor solicita Baroului de la sediul profesional rezervarea seriilor de formulare pe care le vor folosi in activitatea lor, aceste serii nemaiputand fi acordate de catre Barou nici unei alte forme de exercitare a profesiei.
(8) Seriile mentionate la alin. (6) vor fi mentionate in mod obligatoriu de catre aceste forme de exercitare a profesiei, pe toate contractele de asistenta si imputernicirile avocatiale emise incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
Art. 2. – (1) Barourile vor lua toate masurile necesare pentru tiparirea si distribuirea noilor formulare in asa fel incat acestea sa fie puse in circulatie incepand cu data de 01 ianuarie 2011.
(2) In mod exceptional, formularele utilizate in prezent si care sunt tiparite si distribuite de barouri vor putea fi folosite pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2010.
Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentei Hotarari constituie abatere disciplinara.
Art. 4. – (1) Prezenta Hotarare se publica pe website-ul www.unbr.ro si se comunica tuturor barourilor.
(2) Prin grija barourilor, prezenta Hotarare, impreuna cu noul model al imputernicirii avocatiale vor fi aduse la cunostinta avocatilor si tuturor instantelor, parchetelor, organelor de politie si autoritatilor administrative de pe raza teritoriala de competenta a fiecarui barou.
(3) Incepand cu data prezentei Hotarari, Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 712 din 12 decembrie 2009 isi inceteaza aplicabilitatea.

P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA