Conditii pentru indeplinirea calitatii de avocat indrumator

BAROUL BIHOR

O R A D E A

C O N S I L I U L

H O T Ă R A R E A  NR. 17

din 30 octombrie  2013

          Consiliul Baroului Bihor, întrunit în şedinţa din 30 octombrie  2013,

                                    H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Condiţiile pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ un avocat definitiv, pentru a îndeplini calitatea de avocat îndrumǎtor al unui avocat stagiar sînt urmǎtoarele :

◘ Vechimea de 6 ani de la dobîndirea titlului profesional de avocat definitiv şi o bunǎ reputaţie profesionalǎ.

◘ Media veniturilor declarate la Barou pentru ultimele 12 luni premergǎtoare încheierii contractului de colaborare sînt de 3.500 lei pentru un avocat stagier şi 7.000 lei pentru doi avocaţi stagiari.

Art.2.  Hotǎrîrea intrǎ în vigoare începînd cu data de 1 noiembrie 2013.

Art. 3.  Prezenta hotǎrîre va fi adusǎ la cunoştinţa avocaţilor definitivi care doresc sǎ încheie contracte de colaborare cu avocaţi stagiari..

Decan,

Av. Cristian Domocoş