Hotarirea Consiliului Baroului Bihor nr. 12/15.06.2011

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 12
din 15 iunie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta ordinara din 15 iunie 2011,
Avind in vedere necesitatea imbunatatirii calitatii serviciului de asistenta judiciara al Baroului Bihor,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Incepind cu data de 1 septembrie 2011 vor fi aduse la cunostinta membrilor Baroului Bihor informatii referitoare la modalitatea de repartizare a asistentei judiciare si la sumele de bani platite avocatilor pentru asistenta judiciara acordata. Informatiile vor fi afisate la sediul serviciului de asistenta judiciara, situat in cladirea Baroului Bihor, cam. 2 parter.

Art. 2. Stabilirea in concret a naturii si volumului de informatii furnizate vor fi hotarite de Consiliul Baroului Bihor in urmatoarea sedinta, dupa actualizarea bazei de date a SAJ.

Art. 3. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,
Av. Cristian Domocos