Hotarirea Consiliului Baroului Bihor nr. 13/15.06.2011

Toti membrii activi ai Baroului Bihor au obligatia ca pina la data de 31 august 2011 sa completeze acest formular si sa-l depuna la secretariatul Baroului Bihor sau sa il transmita la adresa de e-mail: baroul.bihor@gmail.com

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 13
din 15 iunie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta ordinara din 15 iunie 2011,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Actualizarea informatiilor privitoare la formele de exercitare ale profesiei, cu urmatoarele date : adresa sediului profesional principal, nr. telefon/fax, adresa e-mail.


Art. 2. Toti membrii activi ai Baroului Bihor au obligatia ca pina la data de 31 august 2011 sa completeze formularul care le va fi pus la dispozitie si sa-l depuna la secretariatul Baroului Bihor sau sa il transmita la adresa de e-mail: baroul.bihor@gmail.com. Click aici pentru a descarca formularul.


Art. 3. Nerespectarea hotaririi Consiliului Baroului constituie abatere disciplinara.


Art. 4. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,
Av. Cristian Domocos