Hotarirea Consiliului Baroului Bihor nr. 14/15.06.2011

BAROUL BIHOR

O R A D E A
C O N S I L I U L

H O T A R I R E A NR. 14
din 15 iunie 2011

Consiliul Baroului Bihor, intrunit in sedinta ordinara din 15 iunie 2011, avind in vedere hotarirea UNBR privind implementarea sistemului de videoconferinte si comunicare online dintre Uniune si Barourile membre,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Achizitionarea unui sistem informatic la secretariatul Baroului.

Art. 2. Hotarirea va fi afisata pe site-ul Baroului Bihor.

Decan,


Av. Cristian Domocos