Reconvocare adunare generala barou

BAROUL BIHOR

O R A D E A

In baza dispoziţiilor art. 54 al.1 din Legea nr. 51/1995 pentru

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatǎ şi modificatǎ,

Consiliul Baroului Bihor

R E C O N V O A C Ǎ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor Baroului Bihor,

pentru data de 03 MARTIE 2016 (JOI), ORA 15, în sala de festivităţi din

clădirea Baroului Bihor, Oradea, str. George Enescu nr.1.

ORDINEA DE ZI :

1.Raportul de activitate al Decanului şi al Consiliului Baroului, pe anul

2015.

     2. Raportul comisiei de cenzori. 

     3. Prezentarea proiectului de buget pentru exerciţiul financiar 2016.
  1. Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Baroului pentru anul fiscal 2015,

pe baza raportului cenzorilor.

  1. Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor. 6. Diverse.

Decan,

Av. Cristian Domocoş